Wetswijzigingen rond arbeid in 2015

Social Share Toolbar

wetgevingDe Wet Werk en Zekerheid, Wet Modernisering Verlofregelingen, de Werkkostenregeling en de Participatiewet  gaan in 2015 het thema “Arbeid” behoorlijk beïnvloeden. In dit blog een korte toelichting per wet. Een aantal klanten heb ik geholpen met het verwerken van de wetgeving in hun personeelsbeleid en, bijvoorbeeld, in hun contracten. Voor meer informatie gebruik het reactieformulier onder dit artikel. Of bel me voor een afspraak.

Wet Werk en zekerheid
Per 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid deels in werking. Hierdoor wijzigen vanaf het komende jaar een aantal regels met betrekking tot tijdelijke contracten. Zo is het niet meer mogelijk een proeftijd op te nemen in contracten van 6 maanden of korter. Werkgevers worden daarnaast verplicht om een aanzegtermijn in acht te nemen bij afloop van contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer. Ook mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen in tijdelijke contracten (tenzij in het beding zelf is opgenomen welk zwaarwegend bedrijfsbelang daar voor is). Een analyse van uw eigen contracten en beleid is nodig om alle bepalingen uit deze wet (bijvoorbeeld: wanneer komt een medewerker in aanmerking voor een vast contract) te verwerken.

Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Op de valreep is het wetsvoorstel dat de regels voor verlof van kersverse ouders wijzigt door de Eerste Kamer geloodst. Het wetsvoorstel “Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden” beoogt, door vereenvoudiging van de regels voor verlof in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur, het gebruik van verlofrechten en de mogelijkheid van aanpassing van de arbeidsduur te verbeteren. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer moet flexibeler gebruik kunnen worden gemaakt van verlofmogelijkheden en het aanpassen van arbeidstijden. De meeste maatregelen gaan per 1 januari a.s. gelden.

Werkkostenregeling verplicht
Vanaf 2015 is het dan echt zover, de Werkkostenregeling wordt verplicht voor alle werkgevers.

Participatiewet
Per 1 januari as treedt ook de Participatiewet in werking. De bedoeling van deze wet is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. Het kabinet wil daarmee onder andere de schotten tussen Wwb, Wsw en Wajong weghalen. Dat moet leiden tot minder bureaucratie en regeldruk. Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afgesproken om extra banen te creëren voor deze groep. Om werkgevers hierbij financieel te ondersteunen, kunnen zij straks loonkostensubsidie ontvangen. De loonkostensubsidie komt in de plaats van de loondispensatie. Door loondispensatie zouden arbeidsgehandicapte werknemers eerst een aantal jaren minder dan het minimumloon verdienen. Door de loonkostensubsidie verdienen zij minstens het minimumloon, waardoor ze ook een volwaardig pensioen kunnen opbouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *